Skip navigation

Baru sekarang saya menyesal mengabaikan ke 17 pupuh ini waktu masih berseragam sekolahan dulu

————————————–

Pupuh Sunda

Kumpulan 17 Pupuh Sunda.

Asmarandana

Laras: Salendro
Watek: silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan.
1 Pada := 7 padalisan.

Pupuh 1: Asmarandana

Eling eling mangka eling ( 8 engang – vokal i / E-ling-e-ling-
mang-ka-e-ling (jumlah 8), ling panungtung vokalna i)
rumingkang di bumi alam( 8 – a )
darma wawayangan bae ( 8 – e )
raga taya pangawasa ( 8 – a )
lamun kasasar lampah ( 7 – a )
nafsu nu matak kaduhung ( 8 – u )
badan anu katempuhan ( 8 – a )

Panambih:

Eling-eling masing eling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tekad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut rukun sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaan

——————-
Laras: Salendro
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan
Titimangsa: 26 Agustus 2004

Sumber:
[geocities.@]
[www.angeltowns3.@]

Balakbak

Watek: pikaseurieun.
1 pada := 3 padalisan.

Pupuh 2: Balakbak

Aya warung sisi jalan rame pisan – Citameng(15-e)
Awewena luas luis geulis pisan – ngagoreng (15-e)
Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet – nyanggereng (19-e).

Panambih:

Aya warung sisi jalan
Rame pisan ku nu jajan
Tihothat nu ngaladangan
Nu jarajan sukan-sukan

————————-
Laras: Madenda
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan
Titimangsa: 26 Agustus 2004

Dangdanggula

Pupuh 3: Dangdanggula

Mega beureum surupna geus burit
Ngalanglayung panas pipikiran
Cikur jangkung jahe koneng
Naha teu palay tepung
Sim abdi mah ngabeunying leutik
Ari ras cimataan
Gedong tengah laut
Ulah kapalang nya bela
Paripaos gunting pameulahan gambir
Kacipta salamina

Panambih:

Hiji basa, hiji bangsa
Basa bangsa, Indonesia
Hiji bangsa, hiji nusa
Nusa tunggal, Nusantara
Seler-seler, suku bangsa
Di wewengkon, mana-mana
Sakasuka, sakaduka
Wujud bangsa, Indonesia

——————————-
Laras: Pelog, Sorog
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan
Titimangsa: 26 Agustus 2004

Sumber:
[www.angeltowns3.@]

Durma

Pupuh 4: Durma:

Moal ngejat sanajan ukur satapak
Geus dipasti ku jangji
Mun tacan laksana
Numpes musuh sarakah
Heunteu niat seja balik
Najan palastra
Mati di medan jurit

Panambih:

Di mamana si penjajah
Pada amarah marudah
Manan kapok anggur gawok
Najan dituyuk diragut
Nagri sadayana
Umumna ngabela
Nyempad rosa, pulitik penjajah
Tapi nu ngajajah
Teu pasrah, teu sadrah
Terus meres, ngahina ngarinah

———————
Laras: Pelog
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan
Titimangsa: 27 Agustus 2004

Sumber:
[www.angeltowns3.@]

Parantos diedit 1 kali. Editan pamungkas dina 13.10.04 08:59 ku jamparing.

Gambuh

Watek: bingung, samar polah atawa tambuh laku.
1 Pada := 5 padalisan.

Pupuh 5: Gambuh

Ngahuleng banget bingung ( 7 – u )
henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 – u )
turug turug harita teh enggeus burit ( 12 – i )
panon poe geus rek surup ( 8 – u )
keueung sieun aya meong ( 8 – o )

Ngahuleng banget bingung
Heunteu terang kamana nya indit
Turug-turug harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun, aya meong

Panambih:

Hulang-huleng, hulang-huleng
Ngahuleng ngaraga meneng
Hate ratug, tutunggulan
Heunteu terang, kaler-kidul
Turug-turug, turug-turug
Harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun aya meong

———————-
Laras: Pelog
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan
Titimangsa: 27 Agustus 2004

Sumber:
[geocities.@]
[www.angeltowns3.@]

Gurisa

Kaping: 18.07.2003 13:58

Watek: pangangguran, lulucon atawa tamba kesel.
1 Pada := 8 Padalisan.

Pupuh 6: Gurisa

Hayang teuing geura beurang ( 8 – a )
geus beurang rek ka Sumedang ( 8 – a )
nagih anu boga hutang (8 – a )
mun meunang rek meuli soang ( 8 – a )
tapi najan henteu meunang ( 8 – a )
teu rek buru buru mulang ( 8 – a )
rek tuluy guguru nembang ( 8 – a )
jeung diajar nabeuh gambang ( 8 – a)

Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rek ka Sumedang
Nagih ka nu boga hutang
Mun meunang rek meuli soang
Tapi najan henteu meunang
Mo rek buru-buru mulang
Rek terus guguru nembang
Jeung diajar nabeuh gambang

Panambih:

Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rek ka Sumedang
Nagih ka nu boga hutang
Mun meunang rek meuli soang
Tapi najan henteu meunang
Mo rek buru-buru mulang
Rek terus guguru nembang
Jeung diajar nabeuh gambang

———————-
Laras: Salendro
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 3 September 2004

Sumber:
[geocities.@]
[www.angeltowns3.@]

Parantos diedit 1 kali. Editan pamungkas dina 13.10.04 09:03 ku jamparing.

Juru Demung

Pupuh 7: Jurudemung

Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti panggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paselang jeung bingung

Panambih:

Mungguh hirup di alam dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti bakal panggih
Suka bungah jeung kasedih
Dua rupa nu tumiba
Sakabeh jalma di dunya
Senang patumbu jeung bingung
Eta geus tangtu kasorang

—————————-
Laras: Pelog Liwu
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 3 September 2004

Kinanti

Laras: Pelog/Salendro
Watekna: miharep atawa prihatin.
1 Pada := 6 Padalisan

kembang ros ku matak lucu ( 8 – u )
nya alus rupa nya seungit ( 8 – i )
henteu aya papadana ( 8 – a )
ratuning kembang sajati ( 8 – i )
papaes di patamanan ( 8 – a )
seungit manis ngadalingding ( 8 – i )

Pupuh 8: Kinanti

Budak leutik bisa ngapung
Babaku ngapungna peuting
Nguriling kakalayangan
Neangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon bae nu kapanggih

Panambih:

Ari beurang ngagarantung
Pinuh dina dahan kai
Disarada patembalan
Nu kitu naon ngaranna

————————
Laras: Salendro
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.com)
Titimangsa: 3 September 2004

Ladrang

Pupuh 17: Ladrang

Aya hiji rupa sato leutik
Engkang-engkang, engkang-engkang
Sok luluncatan di cai
Ari bangun arek sarupa jeung lancah

Panambih:

Coba teguh masing telik
Eta gambar sidik-sidik
Sato naon kitu wanda
Reujeung dimana ayana

————————-
Laras:
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 11 September 2004

Sumber:
[www.angeltowns3.@]

Lambang

Watek: banyol atawa pikaseurieun.
Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.

Pupuh 9: Lambang

Nawu kubang sisi tegal ( 8 – a )
nyair bogo meunang kadal ( 8 – a )
atuh teu payu dijual ( 8 – a )
rek didahar da teu halal ( 8 – a )

Panambih:

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal
Da teu halal

Laras: Salendro
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.com)
Titimangsa: 4 September 2004

Magatru

Pupuh 10: Magatru

Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung
Kopo reujeung Cisondari, Cicalengka, Ujung Berung
Rajamandala, Cimahi
Leles, Limbangan, Tarogong

Panambih:

Sukuna pakepit tilu
Panonna opat harerang
Leumpangna semu nu lesu
Ngalengkah teu bisa gancang

————————-
Laras: Madenda
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 4 September 2004

Maskumambang

Dikintun: koryati (202.51.230.139)
Kaping: 17.02.2004 09:52

Pupuh : Maskumambang

Duh manusa mana kaniaya teuing
teu aya rasrasan
abong ka mahluk nu laip
nyiksa henteu jeung aturan

Hulu abdi karaosna langkung nyeri
tulang asa bejad
tanduk mah pon kitu deui
taya raoskeuneunnana

Na dikinten abdi mo ngarasa nyeri
pedah kabisan
tapi yaktosna mah abdi
ngan bakating kumawula

Oge margi anjeun rupina ka abdi
miwarang jeung maksa
buktina disina jurit
kalawan jeung dihatean

Pileuleuyan dunya pisah sareng abdi
moal bisa panjang
abdi ningal bumi langit
rek mulang ka kalanggengan

jst.

Mijil

Pupuh 12: Mijil

Mesat ngapung putra Sang Arimbi
Jeung mega geus awor
Beuki lila beuki luhur bae
Larak-lirik ninggali ka bumi
Milari sang rai
Pangeran Bimanyu

Panambih:

Aduh Gusti nu Kawasa
Jisim abdi ageung dosa
Pangna abdi gering nangtung
Reh ka sepuh wantun nundung

———————-
Laras: Pelog
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 10 September 2004

Sumber:
[www.angeltowns3.@]

Pangkur

Watek: nafsu, lumampah atawa sadia rek perang.
Unggal Pada diwangun kutujuh Padalisan.
———-

Pupuh 13: Pangkur

Seja nyaba ngalalana ( 8 – a )
ngitung lembur ngajajah milang kori ( 12 – i )
henteu puguh nu dijugjug ( 8 – u )
balik paman sadaya ( 7 – a )
nu ti mana tiluan semu rarusuh ( 12 – u )
Lurah Begal ngawalonan ( 8 – a )
“Aing ngaran Jayapati”( 8 – i )

Panambih:

Euleuh itu budak gembul
Awak gembru bayuhyuh gawena kedul
Ukur heuay jeung nundutan
Ka sakola unggal poe kabeurangan
He barudak tong nurutan
Ka nu gembul kokomoan
Bisi kedul jeung ogoan
Awal akhir katempuhan

————————-
Laras: Salendro
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 11 September 2004

Sumber:
[geocities.@]
[www.angeltowns3.@]

Pucung

Watekna piwuruk, wawaran, atawa mepelingan.
Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.
———

Pupuh 14: Pucung

Estu untung nu bisa mupunjung indung ( 12 – u )
jeung nyenangkeun bapa ( 6 – a )
tanda yen bagjana gede ( 8 – e )
hitup mulus kaseundeuhan ku berekah ( 12 – a )

Lutung buntung luncat kana tunggul gintung
Monyet loreng leupas
luncat kana pager dengdek
Bajing kuning jaralang belang buntutna

Panambih:

Hayu batur urang diajar sing suhud
Ulah lalawora bisi engke henteu naek
Batur seuri urang sumegruk nalangsa

————————
Laras: Salendro
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 11 September 2004

Sumber:
[geocities.@]
[lssitb.f2o.org]

Parantos diedit 1 kali. Editan pamungkas dina 13.10.04 09:27 ku jamparing.

Sinom

Watekna gumbira.
Unggal Pada diwangun ku salapan Padalisan.

Contona :
Di wetan fajar balebat ( 8 – a )
panon poe arek bijil ( 8 – i )
sinarna ruhay burahay ( 8 – a )
kingkilaban beureum kuning ( 8 – i )
campur wungu saeutik ( 7 – i )
kaselapan semu biru ( 8 – u )
tanda Batara Surya ( 7 – a )
bade lumungsur ka bumi ( 8 – a )
murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 – a )

Pupuh 15: Sinom

Warna-warna lauk empang
Aya nu sami jeung pingping
Pagulung patumpang-tumpang
Ratna Rengganis ninggali
Warnaning lauk cai
Lalawak pating suruwuk
Sepat pating karocepat
Julung-julung ngajalingjing
Sisi balong balingbing, sisi balungbang

Panambih:

Harta pada nareangan
Harti pada narabahan
Harta harti sarwa guna
Pada bisa mere bukti
Bisa hasil sapaneja
Sok nyumponan cita-cita
Harta harti song mangpaat
Dapon diraksa taliti

———————-
Laras: Madenda
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 11 September 2004

Sumber:
[geocities.@]
[www.angeltowns3.@]

Parantos diedit 2 kali. Editan pamungkas dina 13.10.04 09:30 ku jamparing.

Wirangrong

Pupuh 16: Wirangrong

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sarerea
Modal bakti ka nagara

Panambih:

He barudak mangka ngarti
Ulah rek kadalon-dalon
Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga dibela

——————————
Laras:
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 11 September 2004

source : http://ridwanfjr.multiply.com/journal/item/2/17_Pupuh_sunda

105 Comments

 1. teu komplite

  • mank ada lg ya???
   abdi teu tahu…

 2. tx banget ya…
  Aku tertolong
  pas disuruh cari 17 pupuh…

 3. wah teks nya kebabyakan!!!!!!!!!

 4. makasih ya…

 5. pupuh yang ke 17 mn????????????

 6. maksiih

 7. H2W
  (hade hade wae)

 8. theeeeeeeeeengsssss banget yaa!
  tugas basa sunda bisa kellllaaarrr semua!
  hehehhe,:)

 9. Like this !!!:-)

 10. waaahh makasiiii yaaaa sya jd ada tmbaha bwt bkin makalah..^_^

 11. tHX Bget,..

 12. Makasih ya:)

 13. tolong donk ak butuh pupuh dan not not nya….

 14. tolong ya secepatnya…ak butuh bgt not baloknya…

 15. haturrrrr nuhunnn,,,,tugass karawitan tos rengseee qu aya na pupuh ieu…

 16. tambihan sing seueur deui nya conto-conto pupuh na..
  hatur nuhun ..

 17. hatyur nuhun dulur,atos ngajagie warisan urng sunda………simkuring ngaraos bingah,jaman kiwari masih aya knh nu ha’at ka warisan sunda!!!!sok cieng seur lur!!!!

 18. Lah Hade Euy,, ku jaman kiwari aya kneh nu ngalastariken… siippp Dulurrr…

  Hatur Nuhun

 19. Ari Pupuh Jng “neng” Pipih Adina Ceu Tikah Beda na NAund Dulurrr !!!!!!!!

  • joeta mah ci ijo

 20. muhun tambah deui nya contoh pupuh” na……….
  hehehehe

 21. naha teu aya anu kiaeu
  Riab anu lalum patan
  lumpat bari tatanggahan2x

 22. mana ak tunggu2 ko blon ada not notnya………..

 23. cpet dong….
  soalnya mau di pke festifal pupuh tgl 26 maret skrang….

 24. kox 17 gx ada teh???

 25. pas 17 pupuh ya…
  tararengqu ya…

 26. Wahhhh…. makasih ya Lambang nya

 27. makasih ya!!!ujian praktek tinggal liat aja ke sini… :D:)

 28. aku gak bisa basa sunda jadi gak ngerti nih?????? hehehe

 29. wezy…keren..!!!
  ada contoh pupuh mijil lagi gx..?? sedang perlu..!!

 30. Nyuhunkeun widi sim kuring saparakanca ngawulang marurangkalih di studio saban dinten rebo tabuh 2 siang (tabuh kalangkang satangtung)rumpakana (teksna) langsung tina seratan ieu. – wa Imat

 31. hehehehe makasih coyy pupuhnya hampir sama dngn yg d sekolah

 32. mkasih ea , gra2 ada blog ini , aq jdi bisa ngrjaindt tugsa bhs.sundaku …
  jdi g prlu nyri susah2 di buk . thanks😀

 33. hatur nuhun,,ijin copas nya kang

 34. abdi mah hoyong MP3 na di mana nya?

 35. Terimakasih akang!
  Abdi urang Bali (asli), senang sekali mendengar pupuh Sunda, karena di Bali juga ada yang namanya pupuh, nama2nya sama, aturannya juga sama, cuman lagunya agak beda. Saya pelajari sekedar menunjukkan rasa hormat kepada leluhur kita yang telah menciptakan budaya yang demikian tinggi.
  Matur nuun.
  dewaraka

 36. lengkap nie kang….seep infonya kang

 37. Hatur nuhun koleksi PUPUHna Kang ,…mugia mangpaat pikeun sarerea

 38. kang,, nuhun di guar dai basa sunda teh,, pangpangna mah basa sunda teh ntos kaluli luli

 39. makasih ya……
  tararengkyu….

 40. I like seni sunda karawitan.. Budayakan!!!

  • asawira dewangga
  • Posted November 16, 2011 at 3:19 pm
  • Permalink
  • Reply

  makasih……..,,,,,,,,,,,,,
  tugas basa sunda ku akhirnya kelar………….

 41. y mana pupu 17 nya k g ada senah 17 pupuh tp kaga ada
  hahahahahahahahah……………………………………………….wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw…………..?????????????????????????????????????????

 42. Hatur Nuhun Akang….

 43. kang nyuhunkeun sareng not balok na
  hatur nuhun

 44. Nuhun pisan sajian pupuh-pupuhna, janten abdi tiasa mangpaatkeun kangge tes talenta mupuh engke. Diteraskeun nya posting literatur budaya nu sajenis kieu, ambeh tiasa ngalastarikeun budaya Sunda oge.

 45. haturr nuhunn…

 46. Makasih banget, tertolong deh waktu disuruh ngumpulin pupuh untuk pengambilan nilai

 47. Hatur nuhun pupuhna. Kanggo ujian praktek murangkalih sd.

 48. Thx bgt ya … lumayan … 4 Ujian Praktek

 49. duuuh meni wara’as…

 50. duuh meni wara’as…

 51. kok tu aya pupuh pangkur sc… T_T

 52. Punten panglengkapkeun pupuh anu ka 17 ayeuna oge nya di antos hatur nuhun

 53. pupuh anu ka dalapan mana ??????????????????

 54. nuhun lah . pr bhs sunda bereess

 55. Bsa mnta sinom yg modern’a gk ??

 56. Thx banget nih kebantu pas disuruh nyarii pupuh
  Tp pupuh yg ke 17 manaaa

 57. thanks ya untuk pupuhnya….
  cuma untuk lagunya di sini ga ada.. mohon dikasih dong……..

  • By nenk heny indraeni
  • Posted October 15, 2012 at 6:56 pm
  • Permalink
  • Reply

  Mkasih ya atas cntoh pupuh’y. Aku tertolong dgn ini
  krna bsok ku mu lomba pupuh

 58. ko cuman 16.?
  satu lagi mana yaa.?????
  plis,, btuh bgt ..

 59. thanks ya……….!!!
  sangat berguna bgt buat tgas sekolah ku……

 60. makasih yah kebeneran ada pupuh tapi gak komplit

 61. makasih ya kang kebetulan lagi butuh pupuh:)

 62. makasih ya kang kebetulan lagi butuh pupuh:)
  soalnya belum tau banyak tentang pupuh……….

 63. PUSING AMA TUGAS YANG DIKASIH GURU
  MAKASIH YA UDAH BANTU….

 64. bermanfaat…
  sangat membantu…

  thank’s…
  😀

 65. yg kinti donk

 66. Rada Tararengkiu Kang,Ieu peryogi kango Tugas ti pun anak nu bade NINCAK ka SMP !
  Sakali deui Kang Rada Thank you a lots we lah !

 67. sangat membantu pisan kang/teteh… hatur nuhun

 68. kok ada yang gak ada sih???????

 69. waduh itu udah 17 liat atuh kang teh baik-baik gera…nomerna juk jlok hahah…
  1. Asmarandana
  2. Balakbak
  3. Dangdanggula
  4. Durma
  5. Gambuh
  6. Gurisa
  7. Juru demung
  8. Kinanti
  9. Ladrang
  10. Lambanf
  11. Magatru
  12. Maskumambang
  13. Mijil
  14. Pangkur
  15. Pucung
  16. Sinom
  17. Wirangrong

  jadi pass 17 pupuh baca heula atuh nya,,,,

  • Aii boedakk Bagger pisan
  • Posted September 2, 2013 at 9:53 pm
  • Permalink
  • Reply

  hatur bnuhun kangge pupuhna..:-)
  kaangge pisan

 70. makasih akhirnya tugas sunda kelar juga

 71. Hatur nuhun tos kersa ngempelkeun katerangan perkawis pupuh dina budaya sunda. Bakal langkung apdol saupami dilengkepan ku conto2 dina bentuk lagu (sora ngahaleuang).
  Hatur nuhun

 72. hatur nuhun kangge pupuhna.. :-B
  kaangge pisan

  • danar gunar ekalaya
  • Posted January 22, 2014 at 10:19 pm
  • Permalink
  • Reply

  nuhun ah kang gugel…

  • danar gunar ekalaya
  • Posted January 22, 2014 at 10:25 pm
  • Permalink
  • Reply

  nuhun ah, kang gugel…

  • danar gunar ekalaya
  • Posted January 22, 2014 at 10:28 pm
  • Permalink
  • Reply

  nuhun kang gugel ah

 73. Aduh aq di suruh nyari pupuh nih apa ya…,hentenyaho…

 74. mana ya pupuh maskumambang yg ini “itu kusir bamgun ambek ambek teuing turun tina delman kuda di cepretan tarik teu aya pisan rasrasan’-

 75. heem,makasih y kata2 pupuh kinanti nya..
  buat ngerjain m.sunda..😀

 76. Tempat yang jual cd pupuh dimana

 77. Nuhun kang/teh:)

 78. terimakasih akhirnya tugas gue selesai juga:)

 79. watek itu tema?
  makasih ya sangat membantu

 80. makasih yeahk pupuh ea . jdi gx usah cpe cpe nyari …
  doa’in ya semua biar aku lulus ujian praktek nya

  by: marsya

 81. Atuh Not Jeung 1 Pupuh Deui Mana ??

 82. Hatur Nuhun Nya abdi jadi bisa

 83. anu pupuh 17 mana ???

 84. Wah Trimakasih, sangat bermanfaat:)

 85. bingung ih milihna seueur teuing……………..

 86. Nada Asmarandana yang ada pada jawa barat :
  Sadar-sadar mangka sadar
  Anyaclang ka marcapada
  darma wawayangan sajah
  raga taya pangawasa
  Anak kasasar lampah
  Amarah yang matak hanjakal
  badan yang kababawa

 87. ini copas dari blog tmn gua yak?

 88. terima kasih hatur nuhun bermanfaat sekali

 89. Ada mp3 nya gk. Soalnya pnting bngt sruh di nyanyiin gk tau nada nya

 90. Yee..Ye,,,
  akhirnya aku bisa ngerjain tugas .Pelajaran sunda

  • Alyya Rahmayyanti
  • Posted December 2, 2014 at 7:33 pm
  • Permalink
  • Reply

  .hatur nuhun pisan

  #pupuh kinanti na ditambih deui ath. meh lengkep:)

 91. Hese eyy basa sunda lier

  Hahaha

 92. Hartosna juru demung sareng juru kawih teh naon

 93. emut kapungkur, upami reupna sonten sok silih hariring nu kieu :
  ‘ tah sora bedug batur, tanda geus magrib
  geus nitah reureuh ulin, ngajak ka masjid
  beulah kulon hiber layung,ngajak muji ka Yang Agung….. ‘

 94. raginang bees goblok

 95. nuhun pisannya

 96. Wow…… Akhirnya disuruh nyari guru wilangan sama guru lagu 17 pupuh ketemu juga……… Happy banget


One Trackback/Pingback

 1. By 17 Pupuh Sunda | Chrysant on 15 Nov 2013 at 3:15 pm

  […] yang dirujuk: Contoh pupuh dari sini. Guru wilangan dan guru lagu dari sini. Watek […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: